Daily Archives

One Article

วางแผนกลยุทธ์การลงทุนใน Bitcoin อย่างไร

Posted by admin on
News

วางแผนกลยุทธ์การลงทุนใน Bitcoin อย่างไร ในช่วงที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ตลาดการเงินมีความผันผวนมากขึ้นและยังมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ฉีกกฎทุกทฤษฎี เราได้เห็นการปรับตัวในทางที่ดีขึ้นของสินทรัพย์บางประเภท แม้เรายังไม่เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจก็ตาม เช่น หุ้น ตราสารหนี้ หรือ Cryptocurrency เพราะตลาดการเงินนั้นมักอยู่บนความคาดหวังของนักลงทุน