Daily Archives

One Article

ร้านอาหาร : หอมค่ะน้าคาเฟ่ กับความงดงามของธรรมชาติ

Posted by admin on
News

ร้านอาหาร : หอมค่ะน้าคาเฟ่ กับความงดงามของธรรมชาติ หากพูดถึงร้านอาหารและคาเฟ่สวยๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ชื่อของร้านหอมค่ะน้าคาเฟ่ คงจะเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีสำหรับนักท่องเที่ยวทกๆ คนแน่นอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ร้านหอมค่ะน้าคาเฟ่ได้ปิดตัวลงชั่วคราวเพื่อตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาล