Daily Archives

One Article

ผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยที่ได้รับการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ

Posted by noi on
Health News

ผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยที่ได้รับการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจหลังจากเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ตาผ่านสายสวนผ่านทางขาหนีบ ผลการวิจัยพบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ การใช้การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ตาผ่านสายสวนได้เพิ่มขึ้นเป็นทางเลือกในการรักษาลิ้นหัวใจเอออร์ตาตีบอย่างรุนแรง