Daily Archives

One Article

สัญญาณเตือน ของผู้หญิง ในวัยหมดประจำเดือน

Posted by admin on
News

สัญญาณเตือน ของผู้หญิง ในวัยหมดประจำเดือน ผู้หญิงหากมีอายุตั้งแต่ 40-50 ปี ต้นๆบางคนอาจเริ่มมีอาการที่เรียกว่าฮอร์โมนไม่สมดุลเกิดขึ้นได้ เพราะฮอร์โมนเป็นตัวที่ช่วยให้ร่างกาย เซลล์และอวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างปกติ หากถึงคราวที่ฮอร์โมนเริ่มไม่ปกติขึ้นมานั่นหมายถึงจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายผู้หญิงอย่างที่เรียกว่า อาการก่อนหมดประจำเดือนนั่นเอง