Daily Archives

One Article

มาตรการราคาหลักเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์

Posted by noi on
News

ราคาประตูโรงงานของจีน ซึ่งเป็นมาตรวัดที่ผู้ผลิตเรียกเก็บสินค้าจากผู้ค้าส่ง เติบโตในอัตราที่เร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนที่แล้ว ต้นทุนสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทจีนเผชิญกับการตัดไฟและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น จีนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก ดังนั้นการขึ้นราคาจึงอาจส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ บริษัทต่างๆ ทั่วโลกกำลังต่อสู้กับปัญหาอุปทาน