Daily Archives

One Article

ผู้นำโลกยอมรับข้อตกลงภาษีนิติบุคคลครั้งประวัติศาสตร์

Posted by noi on
News

ผู้นำของ 20 ประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกได้อนุมัติข้อตกลงระดับโลกที่จะเห็นว่าผลกำไรของธุรกิจขนาดใหญ่ต้องเสียภาษีอย่างน้อย 15% ตามความกังวลที่ว่าบริษัทข้ามชาติกำลังกำหนดเส้นทางผลกำไรของตนใหม่ผ่านเขตอำนาจศาลภาษีต่ำ ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากผู้นำทั้งหมดที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 ในกรุงโรม