Daily Archives

One Article

แนวทางการรักษาใหม่สำหรับโรคที่รักษาไม่หาย

Posted by noi on
Health News

นักวิจัยได้พัฒนาแบบจำลองเพื่อศึกษาโรคไตทางพันธุกรรมโดยใช้ความช่วยเหลือจากกบเขตร้อนโดยใช้พันธุวิศวกรรมที่ทันสมัย วิธีนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับความผิดปกติ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ การวิจัยเปิดโอกาสใหม่ในการค้นหาแนวทางการรักษาใหม่สำหรับโรคที่รักษาไม่หาย