Daily Archives

One Article

สำรวจกลไกการดื้อต่อเอชไอวีในผู้ที่เป็นโรคเซลล์เคียว

Posted by noi on
Health News

ผู้ที่เป็นโรคเคียวเซลล์มีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีต่ำเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป กลไกเบื้องหลังความเสี่ยงที่ลดลงนี้ยังไม่ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่ลดลงได้ดีขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใหม่จากการศึกษาก่อนหน้านี้ของผู้ที่มีภาวะที่มีจำนวนเม็ดเลือดแดงต่ำ รวมทั้งโรคเซลล์รูปเคียว ผู้ที่เป็นโรคเคียวมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีที่ต่ำกว่า