Tag Archives

One Article

การตลาดออนไลน์ อะไร ที่ทำให้ การสร้าง Branding ไม่ประสบผลสำเร็จ

Posted by admin on
News

การตลาดออนไลน์ อะไร ที่ทำให้ การสร้าง Branding ไม่ประสบผลสำเร็จ เจ้าของธุรกิจ หรือ startup ที่ติดอยู่กับการทำ Digital marketing ที่ยังคงไม่ไปไหนมาไหน ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แม้ว่าจะพึ่งเริ่มต้นหรือทำมาระยะหนึ่งแล้ว ถ้าหากเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือการเริ่มต้นมองหาข้อผิดพลาดซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวและอาจจะยังมองไม่เห็น